Какво се крие в едно име?

„…за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус…“( 2 Солунци 1:12)

Твоето минало е завинаги простено, а твоето бъдеще е вечно.

Какво се крие в едно име?Чувството за идентичност е много важно. Имената имат значение. Моето първо име ме отличава от останалите в моето семейство. Бащиното ми име отдава почест на моя баща. Фамилното ми име ме идентифицира с поколенията, живели преди мен и с тези, които ще бъдат след мен. Твоето име те идентифицира, свързва те с твоята история и те диференцира от другите. Имам приятели, които легално са променили имената си, за да почетат своето културно наследство, или за да отразят по-добре своя нов живот в Христос. В Словото Бог счита имената за важни. Когато Бог избра да изпрати Своя Син в нашия свят, Неговото име не бе оставено на каприза на случайността, а беше специално избрано от Бог.

Ангел бе изпратен в Назарет при младата девица Мария, а също така и при Йосиф. „…и ще родиш Син, когото ще наречеш Иисус … защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.“ Прочети Лука 1:26-35 и Матей 1:20-21. Името на Исус, „Йехова спасява“, съвъшено описва Неговата цел на земята. „…че всеки, който вярва в Него, получава прощение на греховете си чрез Неговото Име.“ (Деяния 10:43). Всеки, който призове името на Исус, намира прошка и освобождение от властта на своите грехове. Исус дойде с определена цел – да изпълни волята на Своя Отец, да разкрие Божието сърце, да заяви мощта на Божието Царство на земята и да донесе изкупление от греховете. „Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;  така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества. и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.“ Прочети Филипяни 2:9-11.

Благодарност и приятни спомени съпровождат имената на семейства и приятели, които са ми скъпи. Но няма друго име, което да обичаме повече и да си спомняме с по-голяма благодарност от името на Исус. Какво се крие в едно име? Всичко, когато това е Неговото име. Бъди наясно с това: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва да се спасим.“ (Деяния 4:12). Виж Деяния 2:21. „И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!  А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез (Иисус) Христос и ни даде служение на примирение…“ (2 Коринтяни 5:17-18).

Не познавам нищо по-сигурно от непроменящата се природа на Исус и Неговата мощ да спасява. Виж Римляни 5:1-2.

В Христос има прекрасно обещание за изкупление и обновление: „На този, който победи,… ще дам ново име, което никой не познава освен този, който го получава.“ (Откровение 2:17). Очаква те име, което знае само Бог и което идеално ще описва това, което си станал, благодарение на Неговата изобилна благодат. Твоето минало е завинаги простено, а твоето бъдеще е вечно. „…за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.“ (2 Солунци 1:12).

Моята молитва за теб днес е: Да държиш името на Исус с най-голяма почит, уважение и благоговение.