Очакване

очакване

„…върху годината на благостта Си слагаш венец и от следите Ти капе изобилие…“ Псалм 65:11

Преди години прочетох поема, която от време на време препрочитам, особено в началото на годината.

„Земята на новото начало“

Луиза Флетчър (1878 – 1957)

Как искам да има тъй чудно място в Земята на новото начало.
Където грешки, сърдечни, човешки и всичката наша тъга
Оставяме долу, като дрипа на пода, готови за ново начало.

Как искам случайно да стигнем до там, сякаш следваме стара следа
И отпред да ни чака онзи, на който сме нанесли голяма вреда
Прегръдки и прошка така да намерим в ръцете на загубен другар.

Да открием там всичко що търсим, желаем, но в забрава отишло е то
Благодарности неизказани, обещания неспазени – на брой хиляда и едно
Малки дългове пренебрегнати към онези, които копнеели да ни чуят с любов.

Не е възможно да бъдеш лош, в Земята на новото начало
И от нас наранените, онеправданите, неспасениете ликуват с вечен възторг
И заедно хванати, приети, прегърнати в помирение и радост стоим.

Как искам да има тъй чудно място в Земята на новото начало.
Където грешки, сърдечни, човешки и всичката наша тъга
Оставяме долу, като дрипа на пода, готови за ново начало.

Неща, за които съжаляваме. Всички имаме такива. Благодат – дадена е на всеки. Всяка година може да завърши с неизпълнени планове, непостигнати цели и несигурност за пътя пред нас. По пътя, като че ли трупаме духовен и емоционален багаж от съжаления, наранявания, разочарования от нас самите или от други. И много несвършена работа. Не би ли било чудесно да не се налага да влачиш всичко това и през новата година? В такива случаи трябва да помним Божието обещание: „Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам“ – Еремия 29:11-12. Надеждата без бъдеще е безмислена. Бъдещето без надежда – също.

През тази нова година очаквай Божията добрина, изразена в нови начала, необременени от грешките на миналото. „Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея завинаги в дома Господен“ – Псалм 23:5-6. Днес, Бог ти предлага ново начало, изпълнено с обещанието, че миналото е покрито с благодат, настоящето е подсигурено чрез Неговото снабдяване, а неизвестното е сигурно в Неговата ръка.

За това можем да сме уверени в Бога: „върху годината на благостта Си слагаш венец и от следите Ти капе изобилие“ – Псалм 65:11. Пътят пред теб може и да не е лесен, но ще бъде покрит с Неговата любяща благодат и навременното му снабдяване.

Това е едно от любимите ми обещания в Божието слово. „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение; т. е. че Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ – 2Коринтяни 5:17-21. Това, което винаги те очаква в Исус Христос е „земята на новото начало“. Недей да влачиш старата година в новата. Позволи на старата да изкупи новата. Очаквай Божията благодат и добрина.

Молитвата ми за теб днес е: Да знаеш, че Бог ти е дал благодат и те е покрил със Своята добрина.

снимка: Интернет