Устоявай

Външнят облик говори за вътрещното отношение.

„Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола“ Ефесяни 6:11

УстоявайУстоявай във всички обстоятелства. Обликът на човека разкрива много за нас, често без дори да го осъзнаваме. Комфорт или дискомфорт, увереност или неувереност, смирение или арогантност, добронамереност или злонамереност. Външният облик говори за вътрешното отношение. Но нека помислим за един по-важен аспект на облика. Аспект, който е много повече духовен, отколкото физически. Библията разграничава плътския човек от вътрешния, духовния човек. „ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява“ 2Коринтяни 4:16-17. Времето, прекарано на колене ни прави по-силни и покорни на Бога. Стоенето дава облик на вяра, който говори за готовност за действие и помощ. Библията често говори за духовния облик на християнина.

Стой във вярата. Обстоятелствата ще изпитат твоето стоене. „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов. И ще стоите, защото Господ е силен да ви направи да стоите“ 1Коринтяни 16:13-14 и Римляни 14:4.

Стой в трудностите. „Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола… Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.“ Прочети Ефесяни 6:11-18.

Стой в праведността. Противопоставянето и гонението от страна на религиозните водачи към ап. Павел не го спря. „Но с помощта, която получих от Бога, стоя …“ Деяния 26:22. Довери се на Божията сила, не на своята. „Помощта ми е от Господа“ Псалм 121:2.

Стой в молитва. „…който винаги усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля“ Колосяни 4:12.

Стой в благодат. „…посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава“ Римляни 5:1-2. Божията благодат е най-доброто място, където можем да стоим. Не помръдвай от Христос и Неговото завършено дело на Голгота.

Стой в свобода. „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго“ Галатяни 5:1.

Стой в почитание на Бога. Възгледът ти за Бога определя и подкрепя всичко, което е свързано с вярата ти. „Нека се бои от Господа цялата земя; нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената“ Псалм 33:8.

Стой в Божиите обещания. Изправен пред непреодолимо море и с най-силната армия, която го преследваше, но с Божието обеание в сърцето си „Моисей отвърна на народа: Не се бойте; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес…“ Изход 14:13. Бог има победа за теб ако отхвърлиш страха и стоиш в Неговите обещания. „Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек… за да се изпълните в цялата Божия пълнота“  Прочети Ефесяни 3:16-19.

Молитвата ми за теб днес е: винаги стой в силата на Божието Слово и Святия Дух.

снимка: Интернет